Trips 

Amerikansk blomstertrips (Frankliniella occidentalis) är den vanligaste tripsen i prydnadsväxter och den kom till Sverige i mitten av 80-talet. Blommor och skottspetsar angrips.Idag finns inga bra och effektiva tripsmedel. Dessutom råder resistens mot många preparat. Därför är det extra viktigt att satsa biologiskt. För att lyckas med bekämpning av vuxna trips, måste Orius användas. Även nejliktrips (Thrips tabaci) kan förekomma.

Den vuxna tripsen är 1-2 mm lång, liten och långsmal, har fransförsedda vingar samt är gul till brunsvart i färgen. 

Smitta sprids med sticklingsmaterial och inflygning kan ske genom luftningsfönster. Fler än 200 värdväxter är kända. 

Tripsen suger växtsaft ur plantans ytceller, vilket ger silvrigt glänsande fläckar ibland med svarta exkrementprickar. Amerikansk blomstertrips ger även blom- och bladdeformationer samt korkbildning. Trips kan vara vektor av växtvirus. 

Amerikansk blomstertrips har ingen vintervila till skillnad från nejliktrips. Trips har sex utvecklingsstadier, ägg, två larvstadier, förpuppa, puppa och vuxen insekt. Rörliga larver och vuxna trips påträffas uppe på växten. Förpuppning sker ofta på marken. Vid 15o tar utvecklingen 44 dagar, medan den bara tar 14 dagar vid 26o. Generationerna överlappar varandra, så alla stadier kan förekomma samtidigt. Trips gynnas av plantor med pollen ex korgblommiga växter. 

Kontrollera inköpt plantmaterial vid leverans. Samla nyinköpta växter på ett ställe. Rengör containerhyllor om vagnen ska användas inne i växthuset. Rengör lådor. Sätt upp blå klisterskivor. Doppa eller spruta plantorna med växtvårdsmedel. Behandla med insektspatogena svampar. Strö ut rovkvalstret Hypoaspis under borden. Inflygning kan minskas genom nät vid luftningsluckan. Vid stora återkommande problem, kan man behöva bryta växtföljden. 

Strö ut rovkvalstret Hypoaspis under borden. Hypoaspis kan också strös ut på bord och krukor, men kräver ganska torr miljö för att trivas. Sätt regelbundet ut tripsrovkvalstret, Amblyseius cucumeris. Även nya och effektivare Amblyseius swirskii kan användas, men blir overksam om temperaturen går under 18o. Man kan även använda insektsparasitära nematoder (Steinernema feltiae) mot trips, men det passar bäst i förökning där luftfuktigheten är högre. Näbbstinkflyet Orius har används främst i grönsaker, men är en förutsättning för att lyckas med bekämpning av vuxna trips i prydnadsväxter.  Följ upp insättningarna. Kontrollera klisterskivor, sätt upp nya datummärkta skivor. Räkna trips och larver i blommor.

Vid starka angrepp använd växtvårdsmedel. Vid mycket kraftiga angrepp kan punktbehandling göras med pyretriner, Conserve och Vertimec.