Insättning

Löpande insättningar av nyttodjur  

Det räcker inte att sätta in nyttodjuren i starten av kulturen. För att hinna med skadedjurens ofta aggressiva uppförökning måste nyttodjur med löpande intervall sättas in. Var noga med att det sker en gång i veckan eller varannan vecka beroende på nyttodjur så att du har ett aktivt försvar.  

 

·         Hypoaspis– grundskydd i alla kulturer. Skyddar mot; sorgmyggor, trips 

·         Nematoder  - grundskydd i alla kulturer. Skyddar mot sorgmyggor 

·         BotanGard, Preferal - grundskydd i alla kulturer. Skyddar mot; vita flygare, trips, bladlöss och delvis kvalster 

·         Amblyseius (Neoseiulus) cucumeris– som grundskydd i kulturer där trips kan förekomma, även effekt mot toppskottskvalster 

·         Amblyseius (Typhlodromips) swirskii – som grundskydd i varm odling (>20o) mot trips, vita flygare och kvalster 

·         Aphidius ervi och Aphidius colemani– som grundskydd i kulturer där man vet att löss förekommer. Om vanligaste förekommande bladlussorten är känd kan en mera riktad förebyggande insättning med ”rätt” aphidiussort användas.  

·         Encarsia- som grundskydd i kulturer där vita flygare förekommer 

·         Dacnusa- som grundskydd i kulturer där mineraflugor förekommer. Lämpar sig där det är lite lägre temperatur.  

·         Phytoseiulus - som grundskydd i kulturer där växthusspinnkvalster förekommer 

Svavellampor 

Svavellamporna måste stängas av i de hus där man sprider Phytoseiulus, Aphidoletes och Encarsia, mfl. Flera av nyttodjuren är känsliga för höga svavelhalter och klarar därför inte att man har svavellamporna tända.  Det är inte alltid att nyttodjuren dör av svavellamporna eller den försurade bladmiljö som bildas, men det stör deras livsmönster. Ibland hämmas äggläggningen och då försvinner effekten av flera av parasisteklarna som ju lägger ägg i skadegörarna.